▼BACK ●化学部1 ●化学部2
文化部
●華道部 ●写真部 ●家庭科クラブ
●化学部 ・・・各種実験の実演を行いました。
●写真部 ・・・写真の展示を行いました。
●漫研部 ・・・部誌「DUNE」52号の販売を行いました。
●家庭科クラブ ・・・授業で制作した貫頭衣などを展示しました。
●華道部 ・・・生け花を展示しました。
●茶道部 ・・・お茶会を行いました。
●美術部 ・・・作品の展示を行いました。(渡り廊下)
●書道部 ・・・作品の展示を行いました。(渡り廊下)